Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w siedzibie E-DEAL

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży produktów, oferowanych przez E-DEAL Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 90-031 Łódź ul. Tuwima 97

 2. Sprzedaż odbywa się w biurze firmy: E-DEAL 93-115 Łódź, Tatrzańska 2

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów, oferowanych przez E-DEAL jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepach Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Ceny wszystkich produktów, oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 8. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT albo paragon.

 9. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

 10. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie  42 209 32 34 lub drogą elektroniczną poczta@edeal.pl

 11. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do sklepu E-DEAL. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest podpisanie przez Klienta protokołu przyjęcia serwisowego.

 12. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową, opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

 13. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie, w jakich towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

 14. Potwierdzenie przyjęcia serwisowego, wydawane Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy E-DEAL, jest jedynym dokumentem, uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

 15. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu.

 16. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej.

 17. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

 18. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558. § 1 Kodeks Cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady zyczne i prawne przedmiotów sprzedaży. W szczególności ustalają, iż Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel